สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
222 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เขียนโดย Super Administrator

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
----------------------

  • ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส?ได้ดำเนินการนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแห่นงครูผู้ช่วย ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ตามประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑๕ ราย และตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ราย มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย?
    • ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
    • โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. สกสค.นราธิวาส?และให้นำเอกสารหลักฐานฉบับจริง พร้อมสำเนามาแสดงในวันรายงานตัว
    • รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสารแนบ